Søknad om permisjon fra undervisning

Send permisjonssøknad online eller last ned skjemaet i linken under.

Lovhjemmel for vedtaket: 

Friskolelova § 3-13. Permisjon frå den pliktige grunnskoleopplæringa

Når det er forsvarleg, kan skolen gi den enkelte eleven i grunnskolen permisjon i inntil to veker. Ved avgjerd etter føresegna gjeld forvaltningsloven. Avgjerd om permisjon er enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2. Departementet er klageinstans.

 

Begrunnelse for et eventuelt avslag på permisjonssøknad: 

  1. Opplæringsloven bestemmelse om maksimal permisjonstid på to uker (ti skoledager) er ufravikelig. Dersom en søknad overskrider dette, kan kun en periode på inntil to uker (ti skoledager) innvilges etter det må eleven formelt skrives ut av skolen, som betyr at eleven er henvist til reglene om hjemmeundervisning, jf opplæringsloven § 2-1 og 2-13.
  2. At det ut i fra skolens vurdering ikke er forsvarlig å gi eleven fri fra opplæringen.

 

Klageadgang: 

Vedtaket er et enkeltvedtak som kan påklages til fylkesmannen jfr. forvaltningsloven §§ 28, 29 og 30.  Klagefristen er 3 uker etter mottak av dette brev. En eventuell klage skal sendes skriftlig til skolen. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at forvaltningsloven § 18 og 19 gir rett til innsyn i sakens dokumenter.

Opplæring i et kristent miljø hvor barna kan få gode venner for livet

Olavsborg Kristne skole